Vážení členové družstva,
vzhledem k aktuální pandemické situaci, zejména s ohledem na velmi přísná omezení shromažďování – tedy i konání členských schůzí, se z důvodu ochrany zdraví členů družstva a z důvodu naléhavosti splnění povinnosti schválit účetní závěrku družstva v řádném termínu, představenstvo družstva rozhodlo, že se v 1.pololetí roku 2021 nebude konat klasická členská schůze. Jak je uvedeno výše, je zákonnou povinností na členské schůzi projednat a schválit účetní závěrku za rok 2020, včetně zprávy o hospodaření družstva (výroční zprávy o hospodaření), a to do konce června 2021. Vzhledem k tomu, že není reálné se v tomto termínu řádně setkat a nelze tuto povinnost odložit, je možné využít zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 … (ve znění novely č. 460/2020 Sb.) stanovenou výjimku a využít možnosti konání členské schůze na dálku a hlasování tzv. per rollam, aniž tuto možnost připouštějí stanovy družstva. K tomu viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze.

Bylo Vám rozesláno (emailem, schránka) usnesení obsahující bod, o kterém se bude výše uvedeným způsobem hlasovat, a to schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně zprávy o hospodaření družstva za rok 2020. Na tomto usnesení doplňte, prosím, Vaše osobní údaje a zakřížkujete Vámi zvolenou možnost (pro/proti/zdržení se), doplňte datum a podpis. Odevzdat dokument lze buď vhozením do poštovní schránky družstva, která je umístěna v každém domě, zaslat nascanovaný e-mailem – bdkch@chodovec.net nebo zaslat poštou na adresu družstva tak, aby Váš „hlasovací lístek“ byl doručen nejpozději do 30. 6. 2021. (Kdo nemá možnost usnesení vytisknout, může se na nás obrátit – telefonicky, emailem, a usnesení mu bude doručeno do schránky). Pokud do tohoto data od Vás usnesení nebude řádně doručeno, má se za to, že jste hlasovali proti. Po ukončení hlasování Vás o jeho výsledku budeme bez zbytečného odkladu informovat na webových stránkách družstva a na informační desce v jednotlivých domech.
Dále v příloze naleznete podklady potřebné pro toto projednání, tedy Účetní závěrku družstva za rok 2020 a zprávu o hospodaření družstva za rok 2020 (výroční zprávu o hospodaření).

V případě zájmu o vysvětlení údajů účetní závěrky se na nás můžete stejně jako v předchozích letech obrátit prostřednictvím emailu družstva.

Na závěr si Vás dovoluji ujistit, že veškeré ostatní body, které je třeba na členské schůzi projednat, budou zařazeny na jednání mimořádné členské schůze svolané v co nejkratším možném termínu, a to s ohledem na vývoj pandemické situace. Tato schůze bude uspořádána podle standardních postupů a bude na ní možná osobní účast členů družstva.
Předem Vám děkuji za Vaši součinnost.

Petra Karafiátová
předsedkyně představenstva

Vážení členové bytové bytového družstva,
předkládáme vám pozvánku na členskou schůzi, která je svolána na základě aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví. Vezměte prosím v úvahu, že je možné, že se tyto podmínky mohou do doby konání členské schůze měnit.
Aktuální podmínky shromažďování nad 100 osob
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2, že s účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření platí pro akce shromažďování ve vnitřních prostorech staveb – účast nepřesahující ve stejný čas 500 osob.

Dále se v tomto případě (hromadná akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaná ve vnitřních prostorech staveb), zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 22. 9. 2020

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec, se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00, IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva.
datum konání: 22. 9. 2020 (úterý), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00h. místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovali. Účast na členské schůzi je možná pouze s ochranným prostředkem, který brání šíření kapének (rouška, respirátor, ústenka, šátek ……).
program jednání:

 1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. volba orgánů členské schůze
 3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
 4. schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
 6. diskuse, závěr
Petra Karafiátová
předseda představenstva v.r.

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,
se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov, členskou schůzi bytového družstva.

Datum konání: 19. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.
Místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

Program jednání:

 1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. volba orgánů členské schůze
 3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
 4. schválení účetní závěrky za rok 2018
 5. volba členů orgánů družstva
 6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
 7. diskuse, závěr

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592,svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva

datum konání:
5. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.

místo konání:
v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

program jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2018
5. volba členů orgánů družstva
6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
7. diskuse, závěr

Petra Karafiátová
předseda představenstva, v.r.

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci