Informace subjektům údajů

dle nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů: Bytové družstvo Kulatý Chodovec (dále jen „BDKCH“, Divišovská 2305/24, 149 00 Praha 4, IČ: 26453592, zapsáno v OR u MS Praha, odd. Dr. Vl. 5078, kontaktní telefon: 267913772, e-mail: info@chodovec.net, www.chodovec.net

prohlašuje, že zpracovává osobní údaje získané výhradně od subjektu údajů v souladu s čl. 6 GDPR, nepředává informace žádným dalším příjemcům, uchovává mlčenlivost o získaných údajích a zajišťuje bezpečnost osobních dat tak, aby k nim neměla přístup žádná neoprávněná osoba.
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely naplnění povinnosti BDKCH jako správce bytových domů a pro řádný chod družstva – vyplývají tedy zejména z právních povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR), týkající se družstevního vlastnictví; a dále jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené se subjektem údajů nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR). BDKCH nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

Dále BDKCH jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13, odst. 2 GDPR:
a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá době plnění smluvních a právních povinností, tedy zejména době členství ve družstvu, době nájemního vztahu k bytům ve vlastnictví BDKCH; tato doba se prodlužuje o dobu promlčení pro případné uplatnění práv u soudu;
b) Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování; má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
c) Subjekt údajů má právo odvolat kdykoli svůj souhlas, pokud byl udělen dle čl. 6 GDPR;
d) Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že BDKCH porušilo povinnosti nařízení GDPR;
e) Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných či smluvních povinností; důsledkem neposkytnutí těchto údajů může být nemožnost uzavřít platně členství v družstvu či nájemní vztah k bytům ve vlastnictví BDKCH;
f) BDKCH neprovádí automatizované rozhodování včetně profilování dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR;