datum:        13.6.2023 (úterý) v 19:00, prezence členů od 18:00
místo:          v prostorách kongresového sálu TOP hotelu Praha

Pozvánka na členskou schůzi

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovali.

Plná moc

situace – ve středu 4.5. byly domy předány ze strany PČR družstvu. V tuto chvíli jsou přístupná patra -2PP – 5p, 6 – 7 patra jsou uzavřena s tím, že do 6.p je možný přístup pouze za přítomnosti zástupce družstva (obvykle pana Kunce). Probíhají práce na vysoušení a odstraňovaání vody z garáží, aby bylo možné zapnout elekktřinu a provést revizi. Další práce na odstraňování škod budou moci proběhnout až po ohledání a zdokumentování rozsahu pojišťovnou. První takové bude probíhat dnes. Po jednání s pojišťovnou budeme vědět více.

Edit 13.5.2022

Proběhlo k dnešnímu dni – dokumentace škod v bytech a ve společných prostorech domu, úklid po hasebním zásahu, revize el.stoupaček a odpadu.

Generali Česká pojišťovna a.s. vydala souhlas s plněním zajišťovacích prací dne – 12.5.2022.

V nejbližších dnech dojde k zajištění objektu náhradním zastřešením a poté zahájí vnitří práce na opravách a sanaci v patrech 1-5 a vyklízení podstřeší. Podrobné informace k plánování prací dostávají nájemníci domů Divišovská 1,3 a Šternovská 2 v pravidelné emailové komunikaci.

Edit 16.5.2022

Výstavba provizorního zastřešení objektu SO04A zahájí 19.5.2022.

29.5.2022

Čekáme na provizorní zastřešení objektu, ke kterému by mělo dojít nejpozději do 1.6.2022. Z důvodu přistavení jeřábu bude omezeno parkování v ulici Šternovská.
Objekt SO04A je v tuto chvíli po kontrole a opravách odpadu vody a tepla. Příští týden zahájí sanace společných prostor a po zastřešení opravy hlavního elektrického vedení.

Edit 9.6.2022

Dne 8.6.2022 byly ukončeny opravy hlavního vedení elektřiny ve všech třech domech a byla zapnuta ee pro společné prostory.


V příštím týdnu, ve dnech 14.,15.,16.6.2022 bude probíhat předávání bytů, jehož součástí bude:
revize ee bytu, revize bytové stanice Meibes, kontrola a soupis poškození bytu.
Terminy pro jednotlivé domy: 14.6. – Divišovská 3, 15.6. – Divišovská 1, 16.6. – Šternovská 2.
Práce budou probíhat od horních 5.pater směrem dolů, na každé patro počítáme cca 1.15 – 1.30hod..
Pro 6. patra bude vypsán samostaný termín.

Edit 5.9.2022 shrnutí probíhajících prací

• Vyklízecí a demontážní práce střechy a 7NP byly zahájeny dne 25.7.2022, dle HMG se předpokládá ukončení prací do 31.10.2022. Práce probíhají pod dozorem koordinátora BOZP a technického dozoru družstva.
• Probíhá výběrové řízení na obnovu střechy/7NP, obeslány byly i společnosti doporučené z řad členů družstva.
• 7NP – přístup do bytů po odklizení propadlého stropu/střechy za účelem prohlídky dříve nepřístupných míst zajistila spol. Belix, která také napřímo s členy družstva komunikovala.
• 6NP – i v těchto bytech již proběhl soupis poškození, včetně revize elektro a bytové stanice Mebies. Sanační práce v těchto patrech bude zajišťovat spol. Belix.
• Výtahy – byly ve všech třech domech po kompletní rekonstrukci elektroniky a dalších poškozených částí zprovozněny.
• 1NP – 5NP – proběhly a probíhají práce na odstraňování následků různé intezity po hasebním zásahu. Jak svépomocí/dodavatelsky – zajištění ze strany členů družstva, tak ze strany Belix/družstvo.
• Probíhá intenzivní práce na zajištění nutných podkladů pro navazující výstavbu tak, aby nedošlo k žádnému zdržení, včetně kontinuální komunikace a jednání s úřady a GČP.
O výsledku výběrového řízení a navazujícího HMG vás budeme informovat.

Edit 3.10.2022

• Stále probíhají vyklízecí a demontážní práce střechy a 7NP, které byly zahájeny dne 25.7.2022. V tuto chvíli předpokádáme, že bude dodržen termín plnění a práce budou dle smlouvy ukončeny nejpozději do 30.10.2022.
• Ke dni 26.9.2022 bylo ukončeno výběrové řízení na obnovu střechy/7NP. Obdržené cenové nabídky stavebních společností byly předány zástupcům Generali Česká pojišťovna a.s. a Inservis s.r.o.. Zahájení výstavby je nyní závislé na jejich stanovisku k předloženým cenovým nabídkám.
• Byly zahájeny opravy na otopné stanici Meibes ve všech třech domech na základě zápisů z revizních prohlídek.
• Stále probíhá intenzivní práce na zajištění přípravy navazující výstavby a kontinuální komunikace a jednání s úřady.
9.11.2022
• Společnostní Inservis a GČP byl dnes odsouhlasen rozpočet na obnovu střechy objektu SO04A
• Práce na obnově střechy bude provádět spol. Hochtief a.s.
• Předpokládáný termín zahájení je 2. prosincový týden
• Harmonogram prací bude zveřejněn ihned po jeho předložení zhotovitelem

12.12.2022
• Dne 7.12.2022 byla stavba předána spol. Chochtief a.s. a zároveň byly zahájeny přípravné práce nezbytně nutné k montáži ocelových konstrukcí (dokončení vyzdívek nosných stěn, montáž výztuží, bednění věnců….)
• od úterý 13.12.2022 budou probíhat práce na štěrkování plochy + osazení 4ks betonových panelů pod patky, pro umístění jeřábu v prostoru před Divišovskou 2310/1. Zábor pro jeřáb se předpokádá do konce realizace střešního pláště objektu SO04A.
• Předpokládáný termín pro montáže ocelových konstrukcí je od 15.12.2022 do 19.12.2022. Montáž bude probíhat za součinnosti spol. Belix při demontáži a následné montáží náhradního zastřešení. Objekt nebude na delší dobu nikdy zcela odkryt.
• Na montáž ocelových konstrukcí pak budou navazovat práce tesařské, pokrývačské, klempířské a dokončovací. Předpokádané předání dle HMG je do 25.4.2023 .
• Harmonogram prací je zcela závislý na rázu počasí. Pokud nebude možné práce započít z důvodu klimatických podmínek, HMG se tímto mění.
15.12.2022
od 15.12.2022 do 21.12.2022 bude část objektu SO04A, kde nyní probíhá montáž ocelových konstrukcí odkryta (bylo demontováno náhradní zastřešení nad domy Šternovská2/Divišovská1 – částečně). Úklid horního patra v případě sněhových přeháněk zajišťuje spol. Hochtief.
18.1.2023 – aktuálně –
– byla dokončena montáž ocelových konstrukcí na kterou následně navazovaly další práce na ocelových konstrukcí. Tato etapa byla dokončena ke dni 16.1.2023.
– od 23.1.2023 zahajují tesařské práce. V pondělí (a dále pak ve čtvrtek a pátek, dle počasí) v ranních hodinách bude přivezen materiál a jeřábem dopraven do prostoru stavby v 7NP za součinnosti lešenářů, kteří budou zajišťovat demontáž/montáž náhradního zastřešení. Předpokládaný hmg pro tesařské práce je cca 3 týdny (průběh prací je závislý na rázu počasí).
– stanoviště jeřábu – jeřáb bude přemístěn z nynějšího stanoviště v prostoru u Divišovské 1 do zadního vnitrobloku objektu SO04A – původní stanoviště neschválilo PRE, i přesto, že by vyhláška výjimku s přiloženým návrhem omezení pohybu jeřábu umožňovala.
Z tohoto důvodu již nyní probíhá (středa/čtvrtek) příprava stanoviště pro jeřáb ve vnitrobloku SO04A, samotné umístění jeřábu je naplánováno na pátek 20.1.2023 od brzkých ranních hodin (příjezd jeřábu bude mezi 6.00 – 6.30hod.), organizačně s tím souvisí stejná dopravní omezení jako v případě umístění staveništní buňky – uzavření garáží SO05 a SO04 s výjezdem do Šternovské po dobu od 6.00hod – 15.00hod. Omlouváme se za ranní discomfort, ale vzhledem k jedné příjezdové komunikaci k objektům BDKCH a zvýšenému provozu mezi 7.00hod. – 9.00hod., jiná varianta nebyla možná.
– probíhá jednání s GČP a Inservis nad rozpočtem druhé etapy výstavby

Stav obnovy objektu:

3.5.2023 Akutální stav průběhu obnovy: v rámci obnovy byla provedena obnova nosných zdí a průvlaků, byla osazena nosná ocelová střešní konstrukce, byl proveden dřevěný krov, pojistná izolace a OSB desek s výjimkou prostoru, do kterého zasahuje provizorní zastřešení. Po vyřezání a osazení střešních průduchů a úpravách fasádního kontaktního zateplovacího systému štítů, schodišťových a výtahových nadstřešních částí je prováděno oplechování a montáž falcované střešní krytiny. Jsou osazeny veškeré fasádní výplně otvorů (okna a balkonové stěny) vč. parapetů + střešní okna v mansardách, zateplovací kontaktní systém fasád se dokončuje, je zahájeno plechování mansard, souběžně probíhá rekonstrukce teras v 6NP a 7NP (nezbytné z důvodu ukončení střešní krytiny). Předání díla do 23.6.2023.
Edit 17.5.2023
Od pondělí 22.5.2023 bude postupně demontováno náhradní zastřešení nad domy Šternovská 2 a částečně Divišovská 1. Demontážní práce budou probíhat dle aktuálních klimatických podmínek. Po očištění a opravě fasády průčelí domu, bude postupně také demontováno lešešení této části.
Byl vybrán dodavatel pro 2.etapu dostavby objetku SO04A, společnost Belix s.r.o.