Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592,svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva

datum konání:
5. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.

místo konání:
v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

program jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2018
5. volba členů orgánů družstva
6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
7. diskuse, závěr

Petra Karafiátová
předseda představenstva, v.r.

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci

Vážení členové bytového družstva,

dáváme Vám na vědomí, že dnem 31.8.2018 vypršela možnost mimořádně uhradit majetkovou účast člena družstva v souladu s informacemi zveřejněnými na členské schůzi a souběžně také na webových stránkách družstva,  dne 6.6.2018.

Změny v měsíčních platbách členů družstva, kam se promítnou jak úhrady majetkové účasti, tak nová úroková sazba, budou platné od listopadu 2018. Nové rozpisy služeb budou členům distribuovány emailovou cestou v průběhu října 2018.

POZOR!! Připomínáme blížící se termín možné mimořádné úhrady majetkové účasti.

Termín pro písemné oznámení zamýšlené úhrady do 20.8.2018.
Nejzazší termín pro úhradu (připsání na účet družstva) do 31.8.2018.
Správný postup:
1/ Oznámení o splacení celkové výše majektové účasti/částečného splacení majetkové účasti člena družstva písemnou formou, např.:

Anna Nováková
Divišovská …../…
dne:…………………

Věc: Oznámení o splacení majetkové účasti na hypotéce k bytu č…….., na adrese…….., VS………
Oznamuji Vám tímto, že dne …….. byla převedena z bankovního účtu č. …………… částka ve výši  ……….. jako doplatek/částečná úhrada majetkové účasti na hypotéce družstva.
2/ Převedení oznámené finanční částky na  bankovní účet družstva 51-1369520297/0100, , pod VS bytu, v poznámce bude uvedeno, že se jedná o celkovou/částečnou úhradu majetkové účasti/anuity.