Vážení členové družstva,
vzhledem k aktuální pandemické situaci, zejména s ohledem na velmi přísná omezení shromažďování – tedy i konání členských schůzí, se z důvodu ochrany zdraví členů družstva a z důvodu naléhavosti splnění povinnosti schválit účetní závěrku družstva v řádném termínu, představenstvo družstva rozhodlo, že se v 1.pololetí roku 2021 nebude konat klasická členská schůze. Jak je uvedeno výše, je zákonnou povinností na členské schůzi projednat a schválit účetní závěrku za rok 2020, včetně zprávy o hospodaření družstva (výroční zprávy o hospodaření), a to do konce června 2021. Vzhledem k tomu, že není reálné se v tomto termínu řádně setkat a nelze tuto povinnost odložit, je možné využít zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 … (ve znění novely č. 460/2020 Sb.) stanovenou výjimku a využít možnosti konání členské schůze na dálku a hlasování tzv. per rollam, aniž tuto možnost připouštějí stanovy družstva. K tomu viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze.

Bylo Vám rozesláno (emailem, schránka) usnesení obsahující bod, o kterém se bude výše uvedeným způsobem hlasovat, a to schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně zprávy o hospodaření družstva za rok 2020. Na tomto usnesení doplňte, prosím, Vaše osobní údaje a zakřížkujete Vámi zvolenou možnost (pro/proti/zdržení se), doplňte datum a podpis. Odevzdat dokument lze buď vhozením do poštovní schránky družstva, která je umístěna v každém domě, zaslat nascanovaný e-mailem – bdkch@chodovec.net nebo zaslat poštou na adresu družstva tak, aby Váš „hlasovací lístek“ byl doručen nejpozději do 30. 6. 2021. (Kdo nemá možnost usnesení vytisknout, může se na nás obrátit – telefonicky, emailem, a usnesení mu bude doručeno do schránky). Pokud do tohoto data od Vás usnesení nebude řádně doručeno, má se za to, že jste hlasovali proti. Po ukončení hlasování Vás o jeho výsledku budeme bez zbytečného odkladu informovat na webových stránkách družstva a na informační desce v jednotlivých domech.
Dále v příloze naleznete podklady potřebné pro toto projednání, tedy Účetní závěrku družstva za rok 2020 a zprávu o hospodaření družstva za rok 2020 (výroční zprávu o hospodaření).

V případě zájmu o vysvětlení údajů účetní závěrky se na nás můžete stejně jako v předchozích letech obrátit prostřednictvím emailu družstva.

Na závěr si Vás dovoluji ujistit, že veškeré ostatní body, které je třeba na členské schůzi projednat, budou zařazeny na jednání mimořádné členské schůze svolané v co nejkratším možném termínu, a to s ohledem na vývoj pandemické situace. Tato schůze bude uspořádána podle standardních postupů a bude na ní možná osobní účast členů družstva.
Předem Vám děkuji za Vaši součinnost.

Petra Karafiátová
předsedkyně představenstva

Vážení,

22. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11, se uskuteční v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11 ve čtvrtek 27.05.2021 od 17:30 hodin. Do programu jednání je zařazeno projednání Novostavby OS Chodovec – architektonická studie a výsledky veřejného představení záměru, od 19.00 – 20.15hod.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/23-obytny-soubor-chodovec.html. Vzhledem k současné situaci má veřejnost možnost sledovat jednání výboru prostřednictvím online přenosu, který bude zajištěn na YouTube kanálu městské části: Youtube Praha 11.

Informace pro nájemníky domů Šternovská 4,6 a Divišovská 20,22.
Nové termíny pasportizace bytových jednotek jsou stanoveny takto:
1.6.2021 7.30 – 13.00hod. – Šternovská 4
1.6.2021 13.15 – 18.45hod. – Šternovská 6
4.6.2021 7.30 – 11.45hod. – Divišovská 20
4.6.2021 12.00 – 16.15hod. – Divišovská 22
Zahájení vždy v poslením patře směrem dolů, časová náročnost cca 15min./bytová jednotka.
Pasportizaci provádí Statika s.r.o.. Bližší informace jsou výše uvedeným domům zveřejněny na vývěsce.