Vážení členové bytového družstva,
obracíme se na vás tímto se žádostí o zpřístupnění bytů, a to ze dvou důvodů.
Ad1/ Reagujeme na nutnost nastavení jednotlivých předávacích stanic v návaznosti na výměnu regulačních patních ventilů Ballorex.
V návaznosti na plošnou výměnu regulačních patních ventilů, je nyní nezbytné otopné soustavy hydraulicky vyvážit. V praxi to znamená, že se musí všechny předávací bytové stanice Loghoterm jednotlivě nově nastavit na základě výpočtů vycházejících z vypracované projektové dokumentace.
Ad2/ V návaznosti na rozhodnutí členské schůze vám předkládáme k podpisu schválenou verzi Dohody o způsobu rozúčtování nákladů na služby.
V reakci na změny v legislativě vám byl na členské schůzi 2017 předložen návrh pravidel pro rozúčtování nákladů (k dispozici stále k nahlédnutí na webu družstva), tento byl členskou schůzí schválen, a nyní vám schválenou verzi dohody předkládáme k podpisu.
Zvoleným způsobem organizace, tedy spojením nezbytného vyvážení jednotlivých bytových stanic v bytech, spolu s předložením výše uvedené dohody k podpisu, jsme se snažili především o časovou úsporu a omezení nutnosti dostavit se osobně k podpisu dohody do kanceláře.
Organizace:

Termíny pro jednotlivé objekty:
SO02,03,07 (Divišovská 12,14,16,18,20,22)– 6. 12. 2017 od 17.00 – 20.00
SO04 (Divišovská 1,3,5,7,9, Šternovská 2) – 7. 12. 2017 – 17.00 – 20.00
SO01 (Divišovská 2,4,6,8,10) – 11. 12. 2017 – 17.00 – 20.00
SO05,06 Šternovská 4,6) – 12. 12. 2017 – 17.00 – 20.00 (+možný náhradní termín)

Dále:
Pro každý objekt jsou určeni vždy dva pracovníci správy družstva (časová úspora).
Z vaší strany je nezbytné – zajistit přístup k bytové stanici, dále si připravit občanský průkaz k ověření před samotným podpisem, zkontrolovat identifikační údaje v hlavičce dohody.
Dohody jsou již ze strany družstva podepsány, tedy po podpisu vám jedno paré zůstává.
S textem smlouvy, pokud jste se ještě neseznámili, můžete tak učinit na webových stránkách družstva.
V případě nepřítomnosti v uvedeném termínu pro váš objekt, je možné využít náhradního termínu dne 12. 12. 2017.
Pokud nedojde k podpisu dohody ve vyhlášeném termínu, je nutné se dostavit osobně k podpisu do kanceláře družstva do 31. 12. 2017.
Za představenstvo BKDCH
Petra Karafiátová

Vážení členové družstva,
v návaznosti na informace, které zazněly na letošní členské schůzi ohledně plánovaných oprav budov, si vás tímto dovolujeme informovat o termínu zahájení rekonstrukce meziobjektových teras – SO04 a SO01. Rekonstrukcí teras tak plynule navazujeme na ukončené opravy štítových stěn domů SO04A a SO01A.
Z čistě praktických důvodů bylo rozhodnuto o zahájení rekonstrukce obou teras v letošním roce proto, abychom za rok nemuseli opět zatěžovat naši hlavní příjezdovou komunikaci stavebními pracemi.
V průběhu bouracích prací (10-14 dní), je nutné počítat se zvýšenou hlučností a provozem v ulici Divišovská při vývozu suti.
Děkujeme za pochopení a trpělivost

Termín zahájení rekonstrukce – 29. 8. 2017, celková doba realizace 6-7 týdnů.

Vážení členové družstva,
jak jsme vás informovali na členské schůzi dne 6.6.2017, budeme zahajovat II. etapu oprav štítových stěn.
Práce na opravách budou zahájeny dne 15.6.2017 na štítových stěnách SO01AB a SO04AB.
Opravy budou probíhat organizačně stejně jako v minulém roce.
Pracovní doba Po-Pá – 8.00 – 19.00 hod., Sobota – 9.00 – 17.00 hod.
Opravy by neměly ve větší míře narušit běžný provoz našeho sídliště. Počítat ovšem musíme se zvýšenou hlučností a prašností během dne.
Děkujeme za pochopení
Představenstvo BDKCH