Vážení členové bytového družstva,

na základě schválení refinancování úvěru družstva členskou schůzí a to 97,14 % přítomnou většinou členů, byly zahájeny administrativní kroky vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy.

Po projednání se zástupci ČSOB a.s., nyní uvádíme konkrétní informace k mimořádným úhradám.
Členové bytového družstva mají možnost doplatit zbývající anuitu na jednotlivé byty, nebo pouze splatit její část dle svých možností.
(Splacení celkové výše anuity, neznamená převod bytové jednotky do osobního vlastnictví.)

Vzhledem k velikosti členské základny zvolilo představenstvo následující organizační postup:

1. Finanční částky budou členem družstva převáděny na účet Bytového družstva č.: 51-1369520297/0100, pod variabilním symbolem bytu (viz smlouvy), v poznámce bude uvedeno „ úhrada anuity“.
2. Finanční částky musí být na účtu BD u Komerční banky nejpozději do 31.8.2018 .
3. Zároveň s převodem finanční částky bude BD členem družstva informováno o mimořádné úhradě písemně (jméno, adresa a číslo b.j., VS, částka která byla převedena). Písemné oznámení o převodu může být vhozeno do schránek BD, nebo naskenováno do 20.8.2018.

O informace týkající se zbývající výše anuity k bytové jednotce, může každý člen BD požádat písemně, nebo emailem: info@chodovec.net.

P. Karafiátová
Předseda BDKCH

dle nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů: Bytové družstvo Kulatý Chodovec (dále jen „BDKCH“, Divišovská 2305/24, 149 00 Praha 4, IČ: 26453592, zapsáno v OR u MS Praha, odd. Dr. Vl. 5078, kontaktní telefon: 267913772, e-mail: info@chodovec.net, www.chodovec.net

prohlašuje, že zpracovává osobní údaje získané výhradně od subjektu údajů v souladu s čl. 6 GDPR, nepředává informace žádným dalším příjemcům, uchovává mlčenlivost o získaných údajích a zajišťuje bezpečnost osobních dat tak, aby k nim neměla přístup žádná neoprávněná osoba.
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely naplnění povinnosti BDKCH jako správce bytových domů a pro řádný chod družstva – vyplývají tedy zejména z právních povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR), týkající se družstevního vlastnictví; a dále jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené se subjektem údajů nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR). BDKCH nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

Dále BDKCH jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13, odst. 2 GDPR:
a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá době plnění smluvních a právních povinností, tedy zejména době členství ve družstvu, době nájemního vztahu k bytům ve vlastnictví BDKCH; tato doba se prodlužuje o dobu promlčení pro případné uplatnění práv u soudu;
b) Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování; má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
c) Subjekt údajů má právo odvolat kdykoli svůj souhlas, pokud byl udělen dle čl. 6 GDPR;
d) Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že BDKCH porušilo povinnosti nařízení GDPR;
e) Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných či smluvních povinností; důsledkem neposkytnutí těchto údajů může být nemožnost uzavřít platně členství v družstvu či nájemní vztah k bytům ve vlastnictví BDKCH;
f) BDKCH neprovádí automatizované rozhodování včetně profilování dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR;