Vážení,
dáváme vám tímto na vědomí informace o výstavbě obytného souboru „Blažimská“, které jsme obdrželi od společnosti Central Group a.s.. Stavební povolení pro bytové domy C a D nabylo právní moci dne 19.1.2021.
Výstavba bude zahájena stavebními pracemi pro realizaci provizorní staveništní komunikace a také přípravou staveniště pro výstavbu bytových domů a realizací části inženýrských sítí, a to i na pozemcích v blízkosti obytných budov BDKCH.
Harmonogram prací:
1/ Provizorní staveništní komunikace – termín výstavby – 15.2.2021 – květen 2021
2/ Inženýrské sítě – termín výstavby – 15.2.2021 – srpen 2021
Výstavba samotných obytných domů bude dle informací CG a.s., zahájena cca v srpnu 2021.

Zveme vás na 11. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11
Jednání výboru je veřejné, koná se ve čtvrtek 6.2. 2020 od 17:30 hodin v malém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Praha 11 – Chodov.
Návrh programu:
•17:30 – 17:35 Zahájení
•17:35 – 17:40 Schválení programu
•17:40 – 17:45 Kontrola a schválení zápisu z 10. jednání
•17:45 – 18:45 Obytný soubor Chodovec – architektonická studie – pokračování v projednávání bodu z 10. jednání výboru
•18:45 – 19:00 Přestávka
•19:00 – 21:00 Bytový Park Roztyly – záměr spol. YIT Stavo s.r.o.
•21:00 – 21:30 Různé – informace

V případě, že se chcete jednání výboru zúčastnit, je zapotřebí SVOU účast nahlásit nejpozději do 48 hodin před konáním tohoto jednání tajemnici výboru Ing. arch. Martině Račokové prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky (racokovam@praha11.cz, telefon: 267902214). Účast veřejnosti na jednání výboru bez předchozího oznámení účasti je možná pouze do naplnění kapacity jednací místnosti.