dle nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů: Bytové družstvo Kulatý Chodovec (dále jen „BDKCH“, Divišovská 2305/24, 149 00 Praha 4, IČ: 26453592, zapsáno v OR u MS Praha, odd. Dr. Vl. 5078, kontaktní telefon: 267913772, e-mail: info@chodovec.net, www.chodovec.net

prohlašuje, že zpracovává osobní údaje získané výhradně od subjektu údajů v souladu s čl. 6 GDPR, nepředává informace žádným dalším příjemcům, uchovává mlčenlivost o získaných údajích a zajišťuje bezpečnost osobních dat tak, aby k nim neměla přístup žádná neoprávněná osoba.
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely naplnění povinnosti BDKCH jako správce bytových domů a pro řádný chod družstva – vyplývají tedy zejména z právních povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR), týkající se družstevního vlastnictví; a dále jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené se subjektem údajů nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR). BDKCH nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

Dále BDKCH jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13, odst. 2 GDPR:
a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá době plnění smluvních a právních povinností, tedy zejména době členství ve družstvu, době nájemního vztahu k bytům ve vlastnictví BDKCH; tato doba se prodlužuje o dobu promlčení pro případné uplatnění práv u soudu;
b) Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování; má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
c) Subjekt údajů má právo odvolat kdykoli svůj souhlas, pokud byl udělen dle čl. 6 GDPR;
d) Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že BDKCH porušilo povinnosti nařízení GDPR;
e) Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných či smluvních povinností; důsledkem neposkytnutí těchto údajů může být nemožnost uzavřít platně členství v družstvu či nájemní vztah k bytům ve vlastnictví BDKCH;
f) BDKCH neprovádí automatizované rozhodování včetně profilování dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR;

Na základě rozhodnutí z minulých let, byla zahájena třetí a poslední etapa oprav štítových stěn budov BDKCH.  Tato poslední etapa se týká všech zbývajících štítů budov SO01,02,03, 04, 06 a 07.
Opravy budou zahajovat na štítových stěnách Divišovská 14 – od 4.4.2018 a Divišovská 18 – od poloviny dubna.
Data zahájení jednotlivých etap  budou pro jednotlivé domy k dispozici na nástěnkách.

 

Vážení členové bytového družstva,
obracíme se na vás tímto se žádostí o zpřístupnění bytů, a to ze dvou důvodů.
Ad1/ Reagujeme na nutnost nastavení jednotlivých předávacích stanic v návaznosti na výměnu regulačních patních ventilů Ballorex.
V návaznosti na plošnou výměnu regulačních patních ventilů, je nyní nezbytné otopné soustavy hydraulicky vyvážit. V praxi to znamená, že se musí všechny předávací bytové stanice Loghoterm jednotlivě nově nastavit na základě výpočtů vycházejících z vypracované projektové dokumentace.
Ad2/ V návaznosti na rozhodnutí členské schůze vám předkládáme k podpisu schválenou verzi Dohody o způsobu rozúčtování nákladů na služby.
V reakci na změny v legislativě vám byl na členské schůzi 2017 předložen návrh pravidel pro rozúčtování nákladů (k dispozici stále k nahlédnutí na webu družstva), tento byl členskou schůzí schválen, a nyní vám schválenou verzi dohody předkládáme k podpisu.
Zvoleným způsobem organizace, tedy spojením nezbytného vyvážení jednotlivých bytových stanic v bytech, spolu s předložením výše uvedené dohody k podpisu, jsme se snažili především o časovou úsporu a omezení nutnosti dostavit se osobně k podpisu dohody do kanceláře.
Organizace:

Termíny pro jednotlivé objekty:
SO02,03,07 (Divišovská 12,14,16,18,20,22)– 6. 12. 2017 od 17.00 – 20.00
SO04 (Divišovská 1,3,5,7,9, Šternovská 2) – 7. 12. 2017 – 17.00 – 20.00
SO01 (Divišovská 2,4,6,8,10) – 11. 12. 2017 – 17.00 – 20.00
SO05,06 Šternovská 4,6) – 12. 12. 2017 – 17.00 – 20.00 (+možný náhradní termín)

Dále:
Pro každý objekt jsou určeni vždy dva pracovníci správy družstva (časová úspora).
Z vaší strany je nezbytné – zajistit přístup k bytové stanici, dále si připravit občanský průkaz k ověření před samotným podpisem, zkontrolovat identifikační údaje v hlavičce dohody.
Dohody jsou již ze strany družstva podepsány, tedy po podpisu vám jedno paré zůstává.
S textem smlouvy, pokud jste se ještě neseznámili, můžete tak učinit na webových stránkách družstva.
V případě nepřítomnosti v uvedeném termínu pro váš objekt, je možné využít náhradního termínu dne 12. 12. 2017.
Pokud nedojde k podpisu dohody ve vyhlášeném termínu, je nutné se dostavit osobně k podpisu do kanceláře družstva do 31. 12. 2017.
Za představenstvo BKDCH
Petra Karafiátová