Informace k situaci po požáru – č.PU8173459

situace – ve středu 4.5. byly domy předány ze strany PČR družstvu. V tuto chvíli jsou přístupná patra -2PP – 5p, 6 – 7 patra jsou uzavřena s tím, že do 6.p je možný přístup pouze za přítomnosti zástupce družstva (obvykle pana Kunce). Probíhají práce na vysoušení a odstraňovaání vody z garáží, aby bylo možné zapnout elekktřinu a provést revizi. Další práce na odstraňování škod budou moci proběhnout až po ohledání a zdokumentování rozsahu pojišťovnou. První takové bude probíhat dnes. Po jednání s pojišťovnou budeme vědět více.

Edit 13.5.2022

Proběhlo k dnešnímu dni – dokumentace škod v bytech a ve společných prostorech domu, úklid po hasebním zásahu, revize el.stoupaček a odpadu.

Generali Česká pojišťovna a.s. vydala souhlas s plněním zajišťovacích prací dne – 12.5.2022.

V nejbližších dnech dojde k zajištění objektu náhradním zastřešením a poté zahájí vnitří práce na opravách a sanaci v patrech 1-5 a vyklízení podstřeší. Podrobné informace k plánování prací dostávají nájemníci domů Divišovská 1,3 a Šternovská 2 v pravidelné emailové komunikaci.

Edit 16.5.2022

Výstavba provizorního zastřešení objektu SO04A zahájí 19.5.2022.

29.5.2022

Čekáme na provizorní zastřešení objektu, ke kterému by mělo dojít nejpozději do 1.6.2022. Z důvodu přistavení jeřábu bude omezeno parkování v ulici Šternovská.
Objekt SO04A je v tuto chvíli po kontrole a opravách odpadu vody a tepla. Příští týden zahájí sanace společných prostor a po zastřešení opravy hlavního elektrického vedení.

Edit 9.6.2022

Dne 8.6.2022 byly ukončeny opravy hlavního vedení elektřiny ve všech třech domech a byla zapnuta ee pro společné prostory.


V příštím týdnu, ve dnech 14.,15.,16.6.2022 bude probíhat předávání bytů, jehož součástí bude:
revize ee bytu, revize bytové stanice Meibes, kontrola a soupis poškození bytu.
Terminy pro jednotlivé domy: 14.6. – Divišovská 3, 15.6. – Divišovská 1, 16.6. – Šternovská 2.
Práce budou probíhat od horních 5.pater směrem dolů, na každé patro počítáme cca 1.15 – 1.30hod..
Pro 6. patra bude vypsán samostaný termín.

Edit 5.9.2022 shrnutí probíhajících prací

• Vyklízecí a demontážní práce střechy a 7NP byly zahájeny dne 25.7.2022, dle HMG se předpokládá ukončení prací do 31.10.2022. Práce probíhají pod dozorem koordinátora BOZP a technického dozoru družstva.
• Probíhá výběrové řízení na obnovu střechy/7NP, obeslány byly i společnosti doporučené z řad členů družstva.
• 7NP – přístup do bytů po odklizení propadlého stropu/střechy za účelem prohlídky dříve nepřístupných míst zajistila spol. Belix, která také napřímo s členy družstva komunikovala.
• 6NP – i v těchto bytech již proběhl soupis poškození, včetně revize elektro a bytové stanice Mebies. Sanační práce v těchto patrech bude zajišťovat spol. Belix.
• Výtahy – byly ve všech třech domech po kompletní rekonstrukci elektroniky a dalších poškozených částí zprovozněny.
• 1NP – 5NP – proběhly a probíhají práce na odstraňování následků různé intezity po hasebním zásahu. Jak svépomocí/dodavatelsky – zajištění ze strany členů družstva, tak ze strany Belix/družstvo.
• Probíhá intenzivní práce na zajištění nutných podkladů pro navazující výstavbu tak, aby nedošlo k žádnému zdržení, včetně kontinuální komunikace a jednání s úřady a GČP.
O výsledku výběrového řízení a navazujícího HMG vás budeme informovat.

Edit 3.10.2022

• Stále probíhají vyklízecí a demontážní práce střechy a 7NP, které byly zahájeny dne 25.7.2022. V tuto chvíli předpokádáme, že bude dodržen termín plnění a práce budou dle smlouvy ukončeny nejpozději do 30.10.2022.
• Ke dni 26.9.2022 bylo ukončeno výběrové řízení na obnovu střechy/7NP. Obdržené cenové nabídky stavebních společností byly předány zástupcům Generali Česká pojišťovna a.s. a Inservis s.r.o.. Zahájení výstavby je nyní závislé na jejich stanovisku k předloženým cenovým nabídkám.
• Byly zahájeny opravy na otopné stanici Meibes ve všech třech domech na základě zápisů z revizních prohlídek.
• Stále probíhá intenzivní práce na zajištění přípravy navazující výstavby a kontinuální komunikace a jednání s úřady.
9.11.2022
• Společnostní Inservis a GČP byl dnes odsouhlasen rozpočet na obnovu střechy objektu SO04A
• Práce na obnově střechy bude provádět spol. Hochtief a.s.
• Předpokládáný termín zahájení je 2. prosincový týden
• Harmonogram prací bude zveřejněn ihned po jeho předložení zhotovitelem

12.12.2022
• Dne 7.12.2022 byla stavba předána spol. Hochtief a.s. a zároveň byly zahájeny přípravné práce nezbytně nutné k montáži ocelových konstrukcí (dokončení vyzdívek nosných stěn, montáž výztuží, bednění věnců….)
• od úterý 13.12.2022 budou probíhat práce na štěrkování plochy + osazení 4ks betonových panelů pod patky, pro umístění jeřábu v prostoru před Divišovskou 2310/1. Zábor pro jeřáb se předpokádá do konce realizace střešního pláště objektu SO04A.
• Předpokládáný termín pro montáže ocelových konstrukcí je od 15.12.2022 do 19.12.2022. Montáž bude probíhat za součinnosti spol. Belix při demontáži a následné montáží náhradního zastřešení. Objekt nebude na delší dobu nikdy zcela odkryt.
• Na montáž ocelových konstrukcí pak budou navazovat práce tesařské, pokrývačské, klempířské a dokončovací. Předpokádané předání dle HMG je do 25.4.2023 .
• Harmonogram prací je zcela závislý na rázu počasí. Pokud nebude možné práce započít z důvodu klimatických podmínek, HMG se tímto mění.
15.12.2022
od 15.12.2022 do 21.12.2022 bude část objektu SO04A, kde nyní probíhá montáž ocelových konstrukcí odkryta (bylo demontováno náhradní zastřešení nad domy Šternovská2/Divišovská1 – částečně). Úklid horního patra v případě sněhových přeháněk zajišťuje spol. Hochtief.
18.1.2023 – aktuálně –
– byla dokončena montáž ocelových konstrukcí na kterou následně navazovaly další práce na ocelových konstrukcí. Tato etapa byla dokončena ke dni 16.1.2023.
– od 23.1.2023 zahajují tesařské práce. V pondělí (a dále pak ve čtvrtek a pátek, dle počasí) v ranních hodinách bude přivezen materiál a jeřábem dopraven do prostoru stavby v 7NP za součinnosti lešenářů, kteří budou zajišťovat demontáž/montáž náhradního zastřešení. Předpokládaný hmg pro tesařské práce je cca 3 týdny (průběh prací je závislý na rázu počasí).
– stanoviště jeřábu – jeřáb bude přemístěn z nynějšího stanoviště v prostoru u Divišovské 1 do zadního vnitrobloku objektu SO04A – původní stanoviště neschválilo PRE, i přesto, že by vyhláška výjimku s přiloženým návrhem omezení pohybu jeřábu umožňovala.
Z tohoto důvodu již nyní probíhá (středa/čtvrtek) příprava stanoviště pro jeřáb ve vnitrobloku SO04A, samotné umístění jeřábu je naplánováno na pátek 20.1.2023 od brzkých ranních hodin (příjezd jeřábu bude mezi 6.00 – 6.30hod.), organizačně s tím souvisí stejná dopravní omezení jako v případě umístění staveništní buňky – uzavření garáží SO05 a SO04 s výjezdem do Šternovské po dobu od 6.00hod – 15.00hod. Omlouváme se za ranní discomfort, ale vzhledem k jedné příjezdové komunikaci k objektům BDKCH a zvýšenému provozu mezi 7.00hod. – 9.00hod., jiná varianta nebyla možná.
– probíhá jednání s GČP a Inservis nad rozpočtem druhé etapy výstavby

Stav obnovy objektu:

3.5.2023 Akutální stav průběhu obnovy: v rámci obnovy byla provedena obnova nosných zdí a průvlaků, byla osazena nosná ocelová střešní konstrukce, byl proveden dřevěný krov, pojistná izolace a OSB desek s výjimkou prostoru, do kterého zasahuje provizorní zastřešení. Po vyřezání a osazení střešních průduchů a úpravách fasádního kontaktního zateplovacího systému štítů, schodišťových a výtahových nadstřešních částí je prováděno oplechování a montáž falcované střešní krytiny. Jsou osazeny veškeré fasádní výplně otvorů (okna a balkonové stěny) vč. parapetů + střešní okna v mansardách, zateplovací kontaktní systém fasád se dokončuje, je zahájeno plechování mansard, souběžně probíhá rekonstrukce teras v 6NP a 7NP (nezbytné z důvodu ukončení střešní krytiny). Předání díla do 23.6.2023.
Edit 17.5.2023
Od pondělí 22.5.2023 bude postupně demontováno náhradní zastřešení nad domy Šternovská 2 a částečně Divišovská 1. Demontážní práce budou probíhat dle aktuálních klimatických podmínek. Po očištění a opravě fasády průčelí domu, bude postupně také demontováno lešešení této části.
Byl vybrán dodavatel pro 2.etapu dostavby objetku SO04A, společnost Belix s.r.o.