situace – ve středu 4.5. byly domy předány ze strany PČR družstvu. V tuto chvíli jsou přístupná patra -2PP – 5p, 6 – 7 patra jsou uzavřena s tím, že do 6.p je možný přístup pouze za přítomnosti zástupce družstva (obvykle pana Kunce). Probíhají práce na vysoušení a odstraňovaání vody z garáží, aby bylo možné zapnout elekktřinu a provést revizi. Další práce na odstraňování škod budou moci proběhnout až po ohledání a zdokumentování rozsahu pojišťovnou. První takové bude probíhat dnes. Po jednání s pojišťovnou budeme vědět více.

Edit 13.5.2022

Proběhlo k dnešnímu dni – dokumentace škod v bytech a ve společných prostorech domu, úklid po hasebním zásahu, revize el.stoupaček a odpadu.

Generali Česká pojišťovna a.s. vydala souhlas s plněním zajišťovacích prací dne – 12.5.2022.

V nejbližších dnech dojde k zajištění objektu náhradním zastřešením a poté zahájí vnitří práce na opravách a sanaci v patrech 1-5 a vyklízení podstřeší. Podrobné informace k plánování prací dostávají nájemníci domů Divišovská 1,3 a Šternovská 2 v pravidelné emailové komunikaci.

Edit 16.5.2022

Výstavba provizorního zastřešení objektu SO04A zahájí 19.5.2022.

29.5.2022

Čekáme na provizorní zastřešení objektu, ke kterému by mělo dojít nejpozději do 1.6.2022. Z důvodu přistavení jeřábu bude omezeno parkování v ulici Šternovská.
Objekt SO04A je v tuto chvíli po kontrole a opravách odpadu vody a tepla. Příští týden zahájí sanace společných prostor a po zastřešení opravy hlavního elektrického vedení.

Edit 9.6.2022

Dne 8.6.2022 byly ukončeny opravy hlavního vedení elektřiny ve všech třech domech a byla zapnuta ee pro společné prostory.


V příštím týdnu, ve dnech 14.,15.,16.6.2022 bude probíhat předávání bytů, jehož součástí bude:
revize ee bytu, revize bytové stanice Meibes, kontrola a soupis poškození bytu.
Terminy pro jednotlivé domy: 14.6. – Divišovská 3, 15.6. – Divišovská 1, 16.6. – Šternovská 2.
Práce budou probíhat od horních 5.pater směrem dolů, na každé patro počítáme cca 1.15 – 1.30hod..
Pro 6. patra bude vypsán samostaný termín.

Edit 5.9.2022 shrnutí probíhajících prací

• Vyklízecí a demontážní práce střechy a 7NP byly zahájeny dne 25.7.2022, dle HMG se předpokládá ukončení prací do 31.10.2022. Práce probíhají pod dozorem koordinátora BOZP a technického dozoru družstva.
• Probíhá výběrové řízení na obnovu střechy/7NP, obeslány byly i společnosti doporučené z řad členů družstva.
• 7NP – přístup do bytů po odklizení propadlého stropu/střechy za účelem prohlídky dříve nepřístupných míst zajistila spol. Belix, která také napřímo s členy družstva komunikovala.
• 6NP – i v těchto bytech již proběhl soupis poškození, včetně revize elektro a bytové stanice Mebies. Sanační práce v těchto patrech bude zajišťovat spol. Belix.
• Výtahy – byly ve všech třech domech po kompletní rekonstrukci elektroniky a dalších poškozených částí zprovozněny.
• 1NP – 5NP – proběhly a probíhají práce na odstraňování následků různé intezity po hasebním zásahu. Jak svépomocí/dodavatelsky – zajištění ze strany členů družstva, tak ze strany Belix/družstvo.
• Probíhá intenzivní práce na zajištění nutných podkladů pro navazující výstavbu tak, aby nedošlo k žádnému zdržení, včetně kontinuální komunikace a jednání s úřady a GČP.
O výsledku výběrového řízení a navazujícího HMG vás budeme informovat.

Edit 3.10.2022

• Stále probíhají vyklízecí a demontážní práce střechy a 7NP, které byly zahájeny dne 25.7.2022. V tuto chvíli předpokádáme, že bude dodržen termín plnění a práce budou dle smlouvy ukončeny nejpozději do 30.10.2022.
• Ke dni 26.9.2022 bylo ukončeno výběrové řízení na obnovu střechy/7NP. Obdržené cenové nabídky stavebních společností byly předány zástupcům Generali Česká pojišťovna a.s. a Inservis s.r.o.. Zahájení výstavby je nyní závislé na jejich stanovisku k předloženým cenovým nabídkám.
• Byly zahájeny opravy na otopné stanici Meibes ve všech třech domech na základě zápisů z revizních prohlídek.
• Stále probíhá intenzivní práce na zajištění přípravy navazující výstavby a kontinuální komunikace a jednání s úřady.

V poslední době byl zaznamenán zvýšený výskyt poskusů o násilné vniknutí do společných prostor některých objektů KCH. Došlo také k odzicení kol ze sklípků/koláren a volně uložených věcí v prostorách garáží. Ke zvýšenému počtu krádeží (nebo pokusů) dochází vždy spolu se zvýšenou stavební činností v našem okolí, proto prosím věnujte větší pozornost svým osobním věcem a svému okolí.

Káceny budou dřeviny rostoucí v ochranném pásmu horkovodního vedení, mj. stromořadí tvořené dřevinami Sorbus aria – jeřáb muk, rostoucí v travnatém pásu při levé straně komunikace ve směru příjezdu do obytného souboru Kulatý Chodovec. Dohromady se jedná o 22 ks stromů a 3 menší zapojené porosty o celkové ploše 34 m2. Kácení bylo investorem akce řádně oznámeno v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení prací dojde ve vhodné agrotechnické lhůtě k obnově stromořadí na náklady investora. Vysazeno bude 18 ks stromů dřevin Acer campestre ´Elsrijk´ – javor babyka kultivar.
OŽP MČ Praha 11